Μεταβολές του επαγγελματικού προφίλ λόγω της εισαγωγής της ΤΝ

Η βιβλιογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις της ΤΝ στην εργασία και την απασχόληση κάνει διάκριση μεταξύ της αντικατάστασης των εργαζομένων από μηχανές και της χρήσης της ΤΝ για την υποστήριξη της ανθρώπινης απόδοσης. Ακολουθούν ορισμένα σενάρια που παρέχονται από τους…

Μεταβολές που επέφερε η ΤΝ στους παραγωγικούς τομείς

Η ερευνητική βιβλιογραφία προσδιορίζει μια σειρά επιπτώσεων της ΤΝ στις ανάγκες δεξιοτήτων (McKinsey, 2018):  – Η ζήτηση για προηγμένες τεχνολογικές δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός, θα αυξηθεί ραγδαία. Υπάρχει επίσης έλλειψη επαρκούς κατανόησης των τεχνολογιών που θα οδηγήσουν την οργάνωση μέσω…

Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής της ΓΠ στη βιομηχανία;

Παρά τις ανησυχητικές προβλέψεις για τα επαγγέλματα και τις θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να εξαφανιστούν ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της ΤΝ και της αυτοματοποίησης, καθώς και των αντιρρήσεων ότι οι νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, η…