Οι διαφορετικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης

Στην ευρωπαϊκή στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης δίνονται τα ακόλουθα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018β):  “Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αναφέρεται σε συστήματα που επιδεικνύουν ευφυή συμπεριφορά αναλύοντας το περιβάλλον τους και αναλαμβάνοντας δράσεις – για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Τα συστήματα AI μπορούν να…