Διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας υποστηριζόμενες από ΤΝ

Ευφυή συστήματα διδασκαλίας Ένα Ευφυές Σύστημα Εκπαίδευσης (ITS) ορίζεται ως ένα εργαλείο πληροφορικής ικανό να βοηθήσει ένα μαθητή με τον ίδιο τρόπο (ή σχεδόν) με έναν δάσκαλο. Συγκεκριμένα, οι λειτουργίες που πρέπει να εκτελεί είναι οι ακόλουθες:  παρουσίαση εκπαιδευτικού  περιεχομένου· …

Τομείς εκπαίδευσης-κατάρτισης που αναπτύσσονται χάρη στην ΤΝ

Χρήση της ΤΝ για:  – Εγγραφή – ∆ιαχείριση – Χρονοδιαγράμματα – Σχεδιασμός μαθήματος – Ενεργό εμπλοκή του μαθητή – Υποστήριξη του μαθητή – Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση  – Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη   Πόροι   ΒΙΒΛΊΟ: Τεχνητή Νοημοσύνη για Μάθηση. Πώς να…