Διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας υποστηριζόμενες από ΤΝ

Ευφυή συστήματα διδασκαλίας Ένα Ευφυές Σύστημα Εκπαίδευσης (ITS) ορίζεται ως ένα εργαλείο πληροφορικής ικανό να βοηθήσει ένα μαθητή με τον ίδιο τρόπο (ή σχεδόν) με έναν δάσκαλο. Συγκεκριμένα, οι λειτουργίες που πρέπει να εκτελεί είναι οι ακόλουθες:  παρουσίαση εκπαιδευτικού  περιεχομένου· …